องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

     สมัยก่อนพื้นที่ตำบลห้วยม่วงมีลำห้วยใหญ่ไหลผ่านตามริมลำห้วยมีต้นมะม่วงขึ้นเป็นจำนวนมากประกอบกับมีท่าเรือในการแลกเปลี่ยนสินค้า จึงมีชื่อเรียกขานกันต่อมาจากบรรพบุรุษว่า.ห้วยม่วง" เดิมตำบลห้วยม่วง มีพื้นที่ในเขตตำบลกระตีบ ซึ้งได้แยกเขตการปกครองออกเป็น ตำบลห้วยม่วง เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๒ ต่อมาได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙

     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วงตั้งอยู่ เลขที่ ๕๐ หมู่ที่ ๓ บ้านปากสระ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน ๑๖ กิโลเมตร (ุถนนมาลัยแมน) มีพื้นที่รับผิดชอบรวม ๑๓ หมู่บ้าน

Share on Line
Share on Pinterest