องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

 

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

               วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ ในอุดมคติซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้.-

               “โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ความยากจนลดลง  ทุกชุมชนปลอดมลพิษ  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ”

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง

               พันธกิจ (Mission) เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงลักษณะหรือขอบข่ายการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดการดำเนินงานที่กำหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 66 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่หลักในการพัฒนาตำบลในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง จึงได้กำหนดภารกิจหลักไว้ดังนี้.-

               ภารกิจหลักที่ 1     จัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

               ภารกิจหลักที่ 2     พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง

               ภารกิจหลักที่ 3     การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

               ภารกิจหลักที่ 4     ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาทุกระดับ

               ภารกิจหลักที่ 5     ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

               ภารกิจหลักที่ 6     ส่งเสริม การฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ

               ภารกิจหลักที่ 7     การบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

               ภารกิจหลักที่ 8     การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

               ภารกิจหลักที่ 9     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

               ภารกิจหลักที่ 10   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ (Strategic)

    1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย
 2. เพื่อให้ทุกครัวเรือนรับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาขยายระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม
 2. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ คู คลองและระบบชลประทาน
 3. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปาและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ

   2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

         วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน
 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจสิทธิและหน้าที่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 5. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางส่งเสริมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
 2. แนวทางการสนับสนุน  ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3. แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน   ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและการสังคมสงเคราะห์ 
 4. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนงานการสาธารณสุข การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การส่งเสริมประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพของประชาชน

     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

         วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น
 2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
 3. เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
 4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
 5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

         แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
 2. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

         วัตถุประสงค์

 1.   เพื่อให้ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้อย่างยั่งยืน
 2.   เพื่อป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ
 3.   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

         แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
 2. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

         วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.ให้มากยิ่งขึ้น

         แนวทางการพัฒนา

 1. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
 2. แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 3. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของพนักงานส่วนตำบล

     ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

         วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 2. เพื่อพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างทั่วถึง

         แนวทางการพัฒนา

 1. 1. แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านรัฐพิธี ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
 2. 2. แนวทางส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 3. ๓. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการ

         เป้าประสงค์ (Goals)

 1. ยกระดับคุณภาพคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้มาตรฐานเพียงพอสะดวกรวดเร็ว
 2. ประชาชนมีน้ำ เพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
 3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครอบคลุมพื้นที่
 4. ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง
 5. ประชาชนในตำบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 6. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
 7. ประชาชนในตำบลมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 8. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น
 9. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 10. สภาพแวดล้อมในตำบลปลอดมลพิษ
 11. เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
 12. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม รัฐพิธี และทำนุบำรุงศาสนา
 2. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและสะพาน
 3.  ด้านก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
 4.  ส่งเสริมการบริการสาธารณูปโภคอื่น ๆ
 5. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
 6. การพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคติดต่อ
 8. ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการ
 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 10. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 12. ส่งเสริมการอนุรักษ์บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 13. ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ
 14. ปรับการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 15. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
Share on Line
Share on Pinterest