องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวจิราภรณ์ อินทรเรืองศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.ห้วยม่วง
081-8804741
thumbs
นางศรีสุดา สุวรรณเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
087-1652245
thumbs
นางสาวทิพย์วิภา คงสินสิทธวัชร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
093-6949924
thumbs
นายพิชาญ สุรพล
ผู้อำนวยการกองช่าง
    person_upload/backend/groupphoto19_23.jpg person_upload/backend/groupphoto19_24.jpg
Share on Line
Share on Pinterest