องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางศรีสุดา สุวรรณเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
thumbs
นายธีรยุทธ แสงส่อง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
thumbs
นางจรีภรณ์ ดอนปิ่นไพร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
thumbs
นางสาวนิยดา โกแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
thumbs
นางวารุณี ศรีสะอาด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวรัตนา ดอนเพ็งไพร
นิติกรปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวขนิษฐา ดอนจิ๋วไพร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
thumbs
นายนนท์ธนัฐ จันทร์กระจ่าง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
thumbs
นางสาวศิริรัตน์ ทองสุข
พนักงานธุรการ
thumbs
นางสาวบุษบา แป้นพยัคฆ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
thumbs
นางสาวทิพวารี คำแดง
ผู้ดูแลเด็ก
thumbs
นางสาวยุพาพรรณ มิตรเจริญรัตน์
นักการ
thumbs
นายไพโรจน์ แก้วไทรรุ่ง
พนักงานขับรถยนต์
thumbs
นายถวิล สุขสะกิจ
คนงาน
thumbs
นายอำนาจ สุขสะกิจ
ยาม
    person_upload/backend/groupphoto20_25.jpg person_upload/backend/groupphoto20_26.jpg person_upload/backend/groupphoto20_31.jpg person_upload/backend/groupphoto20_32.jpg person_upload/backend/groupphoto20_33.jpg person_upload/backend/groupphoto20_34.jpg
Share on Line
Share on Pinterest