องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

thumbs
นางสาวทิพย์วิภา คงสินสิทธวัชร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
thumbs
นางสาวจิราภรณ์ อินทร์ศร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
thumbs
นางสาวจีรนันท์ ปานรักษา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
thumbs
นางสาวปภาดา ขานดำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวมัลลิกา ประวิงวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
thumbs
นางสาวอภิญญา บริรักษ์กุล
คนงาน
thumbs
นายอานนท์ วังอ้อย
คนงาน
    person_upload/backend/groupphoto21_27.jpg person_upload/backend/groupphoto21_28.jpg
Share on Line
Share on Pinterest