องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง Huaimuang Subdistrict Administrative Organization
เลือกเปลี่ยนภาษา

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
12 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโรงเรียนวัดห้วยม่วง(ศูนย์พักคอย ( CI ) พื้นที่บริเวณโดยรอบที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ศูนย์ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโรงเรียนวัดห้วยม่วง(ศูนย์พักคอย ( CI ) พื้นที่บริเวณโดยรอบที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ศูนย์ จำนวน ๕ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อสำหรับใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ Brother รุ่น HL-L๘๒๖๐ CDN จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานจ้างทั้งหมดตามสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยม่วง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเป็นประจำ โดยต้องปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ชาร์ป รุ่น AR-6120 N โดยมีกำหนดเช่าเป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงกันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ต.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน อบต.ห้วยม่วง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเป็นประจำ โดยต้องปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ (เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๒๐ ปอนด์ จำนวน ๔ ถัง (เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๒๐ ปอนด์ จำนวน ๔ ถัง (เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระดี่อ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๘-๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย(หมอกควัน) ในบริเวณบ้านนางสาววิราวรรณ โชติดิฐสกุล อายุ ๒๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ป่วยไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อทำลายยุงตัวแก่ในรัศมี ๕๐๐ เมตร จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย(หมอกควัน) ในบริเวณบ้านนางสาววิราวรรณ โชติดิฐสกุล อายุ ๒๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ป่วยไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อทำลายยุงตัวแก่ในรัศมี ๕๐๐ เมตร จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest